‘What would you do if you weren’t afraid?’ c/o @egoellamay