I haven’t failed, I’ve found 10,000 ways that don’t work.

Thomas Alva Edison

Thomas Edison